โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP พานักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 12(เข้าร่วมโครงการปี 2023-2024) เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย